Du er her

Reisevaner på skolevei blant ungdom i Viken

Forfattere: Ingunn Opheim Ellis, Øyvind Lothe Brunstad, Susanne Nordbakke, Torstein Storsveen Throndsen
Rapportnr: 2006/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2090-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Summary, pdf

Omtrent halvparten av ungdomsskoleelevene i Viken sykler eller går til skolen i sommerhalvåret. Ca. 1/3 reiser kollektivt, og et fåtall (7 prosent) blir kjørt. I vinterhalvåret er det færre som sykler, og flere som blir kjørt og reiser kollektivt. Elever på videregående skole reiser i større grad med kollektivtransport til skolen, og de går og sykler i mindre grad enn elever på ungdomsskolen. Selv om mange går og sykler til skolen, er det likevel et stykke igjen til målsettingen om at 80 prosent av de som ikke har rett til skoleskyss, skal gå eller sykle til skolen. Avstand til skolen har stor betydning for hvordan man reiser. Elever på videre-gående skole har i gjennomsnitt lengre vei til skolen enn ungdomsskoleelever. Dette forklarer mye av forskjellen i transportmiddelbruk. De fleste ungdommene i Viken synes skoleveien er trygg når det gjelder trafikkforhold. Om skoleveien oppfattes som trygg eller utrygg, påvirker i liten grad hvordan man reiser til skolen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger