Du er her

Reisevaner 1998 - reiser 100 km og lengre

Forfattere: Jon Martin Denstadli
Rapportnr: 466/1999
ISBN: 82-480-0132-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten beskriver omfanget av og strukturen i reiser som er over 100 km innenlands og reiser som foregår mellom Norge og utlandet. Resultatene viser at 42 prosent av befolkningen 13 år og eldre foretar minst en innenlandsk reise over 100 km i måneden. Tilsvarende andel for utenlandsreisene er 11 prosent. Om lag tre av fire reiser skjer i privat sammenheng. Bilen er fortsatt det transportmidlet de fleste velger på lange reiser, men flyet har tatt store markedsandeler på reiser over 300 km siden forrige reisevaneundersøkelse i 1992.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger