Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Reiseinformasjonens betydning for bruk av kollektivtrafikk Effekten av tjenestetilbudet til Trafikanten

Reiseinformasjonens betydning for bruk av kollektivtrafikk Effekten av tjenestetilbudet til Trafikanten

Forfattere: Unni B Lodden, Inge Brechan
Rapportnr: 684/2003
ISBN: 82-480-0386-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

TØI har evaluert Trafikantens ruteopplysningstjeneste ved å undersøke effekten av informasjonen på valg av reisemåte. Vi har deretter beregnet verdien av de reisene som blir generert. En representativ undersøkelse blant befolkningen i Oslo og Akershus om bruk av Trafikanten viser at 16-17 prosent av alle henvendelser fører til en "ny reise", dvs. en kollektivreise som ikke ville blitt foretatt uten informasjon fra Trafikanten. Med over 5 millioner betjente henvendelser pr år utgjør dette minst 800.000 reiser. Inkludererer vi gjentagelser av disse reisene, utgjør de genererte reisene minst 6 mill kollektivreiser pr år. Den direkte økonomiske verdien av disse reisene er beregnet til mellom 40 og 300 mill. kr pr år avhengig av hvilke begrensninger vi setter på antall gjentatte reiser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger