Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Regulering av drosjenæringen. En litteraturstudie for norske forhold

Regulering av drosjenæringen. En litteraturstudie for norske forhold

Forfattere: Jon-Terje Bekken
Rapportnr: 646/2003
ISBN: 82-480-0344-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten er en litteraturstudie av regulering i drosjenæringen. Litteraturstudien tar for seg både teoretiske aspekter ved regulering og praktiske erfaringer med endringer i reguleringsregime. For å sette den norske drosjenæringen i et større bilde har vi sammenlignet den norske drosjenæringen med en del andre europeiske byer og land. Dette viser at drosjetilbudet i Norge er svært godt og takstene på linje med andre land.På bakgrunn av kjennetegn ved den norske næringen, sammenligningen med andre land og litteraturstudien, mener vi det er fire hovedutfordringer for myndighetene og næringen når det gjelder en god forvaltning av drosjenæringen: å sikre rekrutteringen til næringen, å se de ulike reguleringsformene i sammenheng, å sikre tilbudet i distriktene og å sikre en fornuftig organisering.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger