Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Regelverk for transport av farlig gods på vei versus til sjøs

Regelverk for transport av farlig gods på vei versus til sjøs

Forfattere: Sunniva Frislid Meyer
Rapportnr: 1254/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1416-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Transportuhell som involverer farlig gods kan blant annet medføre lekkasjer, brann og eksplosjoner. For å forebygge slike uønskede hendelser er det etablert internasjonale regler for transport av farlig gods. Denne rapporten sammenligner reglene for transport av farlig gods på vei med tilsvarende regler til sjøs. Sammenligningen viser at reglene for klassifisering, pakking og merking av farlig gods er ganske like, mens tilgjengeligheten til regelverkene og kravene til opplæring, kjøretøy, fartøy og lasting avviker. Disse avvikene kan føre til konkurransevridning mellom transportgrenene. Både sannsynligheten for, og konsekvensene av en uønsket hendelse ved transport av farlig gods, er trolig større på vei enn til sjøs. Hensynet til samfunnssikkerhet tilsier derfor at i den grad en skal akseptere konkurransevridning mellom sjø og vei, burde transport av farlig gods til sjøs favoriseres.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger