Du er her

Prognoser for trafikkulykkene

Forfattere: Lasse Fridstrøm
Rapportnr: 1027/1996
Språk: Norwegian

Basert på framskrivinger med TØIs nasjonale persontransportmodell er det utarbeidet prognoser for tallet på skadde og drepte i vegtrafikken, under ulike forutsetninger. I beregningene er det lagt særlig vekt på å fange opp betydningen av endringer i førerbefolkningens sammensetning. Denne faktoren trekker i gunstig retning på 5-10 års sikt, på grunn av færre unge førere. Disse har 10 til 20 ganger så høy risiko som de middelaldrende. På lengre sikt vil tallet på eldre bilførere, som også har noe forhøyet risiko, øke sterkt, men dette får liten betydning for ulykkestallene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger