Du er her

Prognosemodeller for flytrafikken

Forfattere: Geir Thomas Knutheim
Rapportnr: 1136/1999
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Notatet presenterer ulike prognosemodeller for flytrafikken i Norge. Modellene framskriver antall reisende på 17 utvalgte relasjoner på stamflyrutenettet. Flypassasjerene er delt opp i to markedssegmenter etter reisehensikt; arbeidsreiser og private reiser. Egenskaper og resultater fra modellene som er blitt utviklet i forbindelse med dette notatet, er sammenlignet opp mot tidligere modeller utviklet ved Transportøkonomisk institutt. De tidligere modellene det her er snakk om er FØNIKS og Den nasjonale Persontransportmodellen. I notatet er det også foretatt en reestimering av FØNIKS, samt en oppdeling av denne modellen i arbeidsbetingede reiser og private reiser. Notatet inkludere også en gjennomgang av det datamaterialet som ligger til grunn, samt det arbeidet som har blitt gjort ved utviklingen av de ulike modellene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger