Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Produksjons- og konsumstruktur - trender og utviklingstrekk

Produksjons- og konsumstruktur - trender og utviklingstrekk

Forfattere: Inger Beate Hovi, Wiljar Hansen
Rapportnr: 1013/2009
ISBN: 978-82-480-0967-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0966-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Bedrifters valg av logistikkløsning har stor innvirkning på transportomfanget. Spesielt gjelder dette ved sentralisering av produksjon og engroslagerfunksjoner, som gjennomgående fører til økt transportomfang. Også økt import av forbruksvarer bidrar til økt innenriks transportarbeid. Det skyldes at denne importen i det alt vesentlige ankommer grossist på Østlandet, i hovedsak lokalisert i Akershus og Oslo, før videre innenriks distribusjon. En analyse av grunnlagsdata fra SSBs lastebilundersøkelser viser at transport av stykkgods og matvarer utgjør mer enn halvparten av veksten i innenriks transportarbeid på veg de siste 15 årene. Det vil si at transport har en økende rolle i verdikjeden. I denne perioden har det spesielt for næringsmiddelindustrien funnet sted en spesialisering og sentralisering av produksjonen, men også engroshandelen er sentralisert, og omfanget av kjededistribusjon øker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger