Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Preferanseundersøkelse blant lokale beslutningstakere i samferdselssektoren. Alternativ finansiering av transport i by - Delrapport 2

Preferanseundersøkelse blant lokale beslutningstakere i samferdselssektoren. Alternativ finansiering av transport i by - Delrapport 2

Forfattere: Bård Norheim, Åse Nossum
Rapportnr: 746/2004
ISBN: 82-480-0458-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

For å kartlegge lokale beslutningstakeres preferanser for alternative finansieringsordninger og ulike typer virkemiddelbruk, og dermed finne ut mer om valg, prioriteringer og handlingsrom i den lokale samferdselspolitikken, gjennomførte TØI høsten 2004 en internettbasert preferanseundersøkelse. Undersøkelsen er avgrenset til lokale beslutningstakere i de fem største byområdene i Norge og omhandler alternative finansieringsordninger og virkemiddelbruk for å få et bedre kollektivtilbud. Denne rapporten beskriver de resultatene vi har kommet frem til på bakgrunn av de data som er samlet inn gjennom preferanseundersøkelsen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger