Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Preferanseundersøkelse blant lokale beslutningstakere i samferdselssektoren. Alternativ finansiering av transport i by - Delrapport 2

Preferanseundersøkelse blant lokale beslutningstakere i samferdselssektoren. Alternativ finansiering av transport i by - Delrapport 2

Forfattere: Bård Norheim, Åse Nossum
Rapportnr: 746/2004
ISBN: 82-480-0458-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

For å kartlegge lokale beslutningstakeres preferanser for alternative finansieringsordninger og ulike typer virkemiddelbruk, og dermed finne ut mer om valg, prioriteringer og handlingsrom i den lokale samferdselspolitikken, gjennomførte TØI høsten 2004 en internettbasert preferanseundersøkelse. Undersøkelsen er avgrenset til lokale beslutningstakere i de fem største byområdene i Norge og omhandler alternative finansieringsordninger og virkemiddelbruk for å få et bedre kollektivtilbud. Denne rapporten beskriver de resultatene vi har kommet frem til på bakgrunn av de data som er samlet inn gjennom preferanseundersøkelsen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger