Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Praktisk bruk av tester på fareoppfattelse hos bilførere - forprosjekt.

Praktisk bruk av tester på fareoppfattelse hos bilførere - forprosjekt.

Forfattere: Fridulv Sagberg
Rapportnr: 772/2005
ISBN: 82-480-0504-6
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0505-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det er utført et forprosjekt om testing av bilføreres evne til å oppfatte farer i trafikken. Evnen synes å øke med kjøreerfaring og antas å være en viktig forutsetning for sikker kjøring. Derfor har en i noen land innført tester på fareoppfattelse som en del av førerprøven. Imidlertid er det ulike måter å teste denne ferdigheten på, og testenes validitet med hensyn til å forutsi ulykkesrisiko er usikker. En annen aktuell anvendelse er føreropplæring. I et tidligere prosjekt om trafikale ferdigheter hos ferske førere har TØI utviklet en test på fareoppfattelse. Det er nå videreutviklet en prototyp for gjennomføring av testen på en standard PC, med sikte på videre validering. Når det gjelder praktisk anvendelse ved førerprøven, anbefales å avvente ytterligere validering både av denne testen og av tester som er i bruk i utlandet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger