Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Potensialet ved kommersiell bruk av lastesykler

Potensialet ved kommersiell bruk av lastesykler

Forfattere: Tale Ørving, Howard Twaddell Weir IV
Rapportnr: 1883/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1928-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Lastesykkel har potensial til å være et egnet og foretrukket transportmiddel for kommersielle aktører i byer. Økt fremkommelighet og forbedrede parkeringsmuligheter er en av hovedmotivasjonene for aktørene. Lastesykkel vil oftest ha størst nytte i kombinasjon med andre typer kjøretøy. Innenfor varelevering er andelen lastesykler lav sammenlignet med andre typer kjøretøy, men innenfor håndverker- og serviceyrker er det potensial for en større flåte av lastesykler. Rapporten avdekker behov for mer kunnskap både i kjøpsprosessen og integreringen av lastesykkel i eksisterende drift. Lastesykkelmarkedet er voksende og blir stadig mer modent, men aktørene er fortsatt i en læringsprosess med uttesting av lastesykler og strategier. Økt kunnskap gjør lastesykkelprodusenter i bedre stand til å produsere sykler egnet til kommersielle formål. Kombinasjonen av mer egnede sykler og økende erfaring hos kommersielle aktører gir stort potensialet for effektiv bruk av lastesykler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger