Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Potensialet ved kommersiell bruk av lastesykler

Potensialet ved kommersiell bruk av lastesykler

Forfattere: Tale Ørving, Howard Twaddell Weir IV
Rapportnr: 1883/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1928-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Lastesykkel har potensial til å være et egnet og foretrukket transportmiddel for kommersielle aktører i byer. Økt fremkommelighet og forbedrede parkeringsmuligheter er en av hovedmotivasjonene for aktørene. Lastesykkel vil oftest ha størst nytte i kombinasjon med andre typer kjøretøy. Innenfor varelevering er andelen lastesykler lav sammenlignet med andre typer kjøretøy, men innenfor håndverker- og serviceyrker er det potensial for en større flåte av lastesykler. Rapporten avdekker behov for mer kunnskap både i kjøpsprosessen og integreringen av lastesykkel i eksisterende drift. Lastesykkelmarkedet er voksende og blir stadig mer modent, men aktørene er fortsatt i en læringsprosess med uttesting av lastesykler og strategier. Økt kunnskap gjør lastesykkelprodusenter i bedre stand til å produsere sykler egnet til kommersielle formål. Kombinasjonen av mer egnede sykler og økende erfaring hos kommersielle aktører gir stort potensialet for effektiv bruk av lastesykler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger