Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Potensiale for containertransporter til og fra Nord-Norge - En analyse av alternative transportopplegg

Potensiale for containertransporter til og fra Nord-Norge - En analyse av alternative transportopplegg

Forfattere: Inger Beate Hovi
Rapportnr: 558/2002
ISBN: 82-480-0245-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Hovedformålet med dette prosjektet har vært å se på dagens transportløsninger til og fra Nord-Norge og så undersøke om det er tilstrekkelig godsgrunnlag, retningsbalanse og derved økonomisk lønnsomhet i å etablere et containerbasert transportopplegg mellom Nord-Norge og Kontinentet. Transportmodellen NEMO har stått sentralt i analysearbeidet. Det er analysert to alternative transportmåter. Den ene er en sjøverts direkterute mellom landsdelen (fem alternative anløpssteder i Nord-Norge er analysert) og Rotterdam. Resultatene viser at det er tilstrekkelig godsgrunnlag til å etablere en direkte containerlinje med ukentlige avganger, men retningsbalansen er skjev, da eksportvolumet er betydelig større enn importvolumet. Det andre transportalternativet som er analysert, er et pendeltog mellom Narvik og Hamburg. Også i dette alternativet finner vi at det er et tilstrekkelig godsgrunnlag til å etablere et direktetog med to avganger pr uke. Retningsbalansen i dette alternativet er bedre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger