Du er her

Potensial for godsknutepunkter i Nordland

Forfattere: Olav Eidhammer, Ingar Kjetil Larsen
Rapportnr: 593/2002
ISBN: 82-480-0282-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Formålet med studien har vært å analysere potensialet for etablering av knutepunkter som kan betjene regionale og grenseoverskridende godstransporter i Nordland og Sør-Troms. Hovedvekten er lagt på analyser av regionale transporter, eksporttransporter og containertransporter av stykkgods, fisk og fiskeprodukter. Analysene er basert på modellkjøringer med nettverksmodellen NEMO II, bearbeiding av transport- og fiskeristatistikk og Utenrikshandelsstatistikken. Resultatene viser at det er et potensial på i størrelsesorden 4,9 mill tonn stykkgods, fisk og fiskeprodukter for godstransporter til, fra og mellom knutepunkter i Nordland og Sør-Troms. Potensialet er fordelt med 2,4 mill tonn gods mellom regioner i Nordland og Sør-Troms, 0,8 mill tonn til Sør-Norge og 1,7 mill tonn til eksport. Studien viser at for en containerrute med to avganger per uke og en containerandel på 30 % er det godsgrunnlag for containerruter fra Helgeland og Salten. Ved kun en avgang per uke er det godsgrunnlag for containerruter fra Helgeland, Salten, Ofoten og Sør-Troms.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger