Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Politikk, lovverk og andre virkemidler for å bedre tilgjengeligheten til kollektive transportsystemer i de nordiske landene

Policies, legal frameworks and other means for improving accessibility of public transport systems in the Nordic countries

Forfattere: Aud Tennøy, Jan U Hanssen
Rapportnr: 926/2007
ISBN: 978-82-480-0823-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0824-8
Språk: English
Vedlegg Hele rapporten
Summary

Vegdirektoratet leder en nordisk gruppe som skal utvikle indikatorer for tilgjengeligheten til kollektive transportsystemer. Denne rapporten er utarbeidet som bakteppe for arbeidet med indikatorer. Rapporten gir en oversikt over politikkdokumenter, handlingsplaner, lovverk, retningslinjer, håndbøker og lignende som gjelder tilgjengelighet for funksjonshemmede til kollektive transportmidler i de nordiske landene. Andre virkemidler for å bedre tilgjengeligheten til kollektive transportmidler, som nasjonale reiseplanleggere, økonomiske insentiver, budsjettkrav, opplæring, prisreduksjoner og spesialtransport, er også listet og diskutert. Data til rapporten er i hovedsak hentet fra et spørreskjema til de nordiske transportministriene. Spørreskjemaet var i utgangspunktet utarbeidet og sendt ut som del av et EU-prosjekt under 6. rammeprogram (Euro-Access).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger