Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Poisson-modellens formåga att upptäcka trafiksäkerhetsförbättringar inom svenska kommuner

Poisson-modellens formåga att upptäcka trafiksäkerhetsförbättringar inom svenska kommuner

Forfattere: Lasse Fridstrøm
Rapportnr: 1142/1999
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

För att besvara frågeställningen om i vilken utsträckning en prospektiv statistisk modell för trafikolyckor i svenska kommuner kan förväntas att fånga upp eventuella effekter av lokala nollvisionsåtgärder, har man genomfört en «pseudo-Monte-Carlo-studie». Svaret på frågeställningen tycks - med vissa förbehåll - vara ja. Under förutsättning av att man får fram en i stora drag korrekt specificerad modell, som tar hänsyn till alla viktiga, relevanta faktorer, ser möjligheterna mycket lovande ut för att man genom en (generaliserad) Poisson-analys kan slå fast huruvida nollvisionsåtgärderna ger upphov till trafiksäkerhetseffekter. I det fall som dessa åtgärder har en betydande effekt på olyckstalet i verkligheten, och genomförs i en relativt stor andel av kommunerna, kommer det att vara tillräckligt att samla in data för samtliga kommuner i genomsnittlig två till fyra år från den tidpunkt då åtgärderna vidtagits, eventuellt i hälften av kommunerna i fyra till åtta år.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger