Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Planlegging av regionale utbyggingsmønstre? Teori og praksis når det gjelder bruk av fylkesdelplaner i Norge

Planlegging av regionale utbyggingsmønstre? Teori og praksis når det gjelder bruk av fylkesdelplaner i Norge

Forfattere: Jomar Lygre Langeland
Rapportnr: 551/2001
ISBN: 82-480-0236-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Studieobjektet i denne rapporten er planlegging av regionale utbyggingsmønstre på tvers av kommunegrenser. Tre problemstillinger reises: 1) Hva vet vi om planlegging av regionale utbyggingsmønstre? 2) Finnes det en regional areal- og transportpolitikk i norske byregioner? og 3) Hvilke teoretiske tilnærminger og forskningsspørsmål er aktuelle i videre studier. Problemstillingene blir belyst ved en litteraturstudie og en ekstensiv studie av forsøk på å utvikle fylkesdelplaner for arealbruk og transport i byregioner i Norge. Funn viser at det er utarbeidet fylkesdelplaner for 12 av 19 byområder med over 20 000 innbyggere. Mange planer er vage og preget av at ulike tema skal utredes videre i ettertid. Planer for Jæren og Nedre Glomma skiller seg ut, bl a med relativt omfattende behandling av virkemidler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger