Du er her

  • > Publikasjoner
  • > PINGO Prognosemodell for regional- og interregional godstransport. Versjon 1

PINGO A model for prediction of regional and interregional freight transport. Version 1

Forfattere: Olga Ivanova, Arild Vold, Viggo Jean-Hansen
Rapportnr: 578/2002
ISBN: 82-480-0266-7
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

For transportplanlegging på nasjonalt nivå trengs kunnskap om faktorer som påvirker behovet for godstransport, og prognoser for transportvekst innen og mellom par av fylker i Norge og mellom fylker i Norge og andre land.Denne rapporten beskriver og verifiserer en såkalt ”Spatial Computable General Equilibrium” (SCGE) modell som predikerer denne transportveksten (PINGO).Fylkesvis Nasjonalregnskap og Nettverksmodell for godstransport innen Norge og mellom Norge og utlandet (NEMO) og Utenrikshandels-statistikken var de viktigste datakildene for inndata og estimering. Det generelle intrykket av resultater fra fire test case er at modellen oppfører seg kvalitativt riktig, men at noen modifikasjoner trengs for å representere importaktiviteten på en adekvat måte

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger