Du er her

Piggfrie dekk i de største byene

Forfattere: Lasse Fridstrøm
Rapportnr: 493/2000
ISBN: 82-480-0168-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

For å undersøke om økt bruk av piggfrie dekk har negative følger for trafikksikkerheten har en analysert utviklingen i ulykker og piggdekkbruk i de fire største norske byene gjennom de siste 8-10 år. Data om personskadeulykker og forsikringsmeldte ulykker hver enkelt dag gjennom nærmere ti år er stilt sammen med værobservasjoner, trafikktellinger, hastighetsmålinger og tellinger for piggdekkbruk. Ved hjelp av generalisert Poisson-regresjon har en anslått sikkerhetseffekten av piggdekk under ulike værforhold. Analysen viser at piggdekk alt i alt har en ganske liten ulykkesreduserende effekt, når en tar hensyn til trafikantenes atferdstilpasning.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger