Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Persontransport i Norge : dagens situasjon, utviklingstrekk og faktorer som påvirker folks transportmiddelbruk på reiser

Persontransport i Norge : dagens situasjon, utviklingstrekk og faktorer som påvirker folks transportmiddelbruk på reiser

Forfattere: Ingunn Stangeby, Jens Kristian Steen Jacobsen, Ronny Klæboe, Lars Rand, Trygve Solheim
Rapportnr: 326/1996
ISBN: 82-7133-972-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Mobiliteten til den norske befolkningen øker. I 1987 ble det foretatt fire ganger så mange reiser som i 1960, og ti ganger så mange reiser med personbil. Antall reiser med kollektivtransport har holdt seg stabilt, men andelen er sterkt redusert. Unntaket gjelder flyreiser, som har økt kraftig siden 1970-årene. Flyreiser utgjør likevel en liten andel av befolkningens reisemengde. Utviklingen innen persontransporten avhenger av en rekke samfunnsmessige forhold som økonomi, transport-teknologi og transporttilbud, byform og byutvik-ling, sosiale og kulturelle forhold. Men også individuelle valg folk foretar og tilgang til bil og kollektivtransport, har betydning for transport-middelbruken. Konkurranseflatene mellom transportmidlene har sammenheng med faktorer ved reisene, brukerne og transportmidlene. Innen bytransporten er det små konkurranseflater mellom bil og kollektivtransport. På lange reiser er kollektivtransport mer konkurransedyktig. Ikke minst gjelder dette bruk av fly på de lengste reisene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger