Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Persontransport i arbeid : en kunnskapsoversikt utført for LOKTRA

Persontransport i arbeid : en kunnskapsoversikt utført for LOKTRA

Forfattere: ngunn Stangeby, Jan U Hanssen
Rapportnr: 1009/1995
Språk: Norwegian

God kunnskap om persontransport i arbeidet er nødvendig fordi det legges svært stor vekt på disse reisene i beskrivelsen av byenes transport-problemer og i analyser av nye vegprosjekter. Hensynet til næringslivets transportkostnader er også et viktig argument for utbygging av veg-nettet. Næringslivet vil ha stor nytte av å få god oversikt over bilbruk i egen virksomhet og kost-nader knyttet til dette. Søk i norsk og utenlandsk litteratur viser imidlertid at det finnes lite kunn-skap om persontransport i arbeid. De omfattende reisevaneundersøkelsene som er foretatt gir heller ikke tilstrekkelig detaljert kunnskap om disse reisene. Data fra andre kilder gir dessuten et helt forskjellig bilde av omfanget av denne typen reiser. Det er derfor ønskelig å sette i gang et prosjekt som ser spesielt på persontransport i arbeid. Viktige spørsmål som må besvares i et slikt prosjekt er: Hva er omfanget av person-transport i arbeid? Når på dagen/døgnet foregår disse reisene? Hvilke transportmidler brukes? Hvem foretar disse reisene? Hva er formålet med dem? Hvilke sammenhenger finnes det mellom persontransport i arbeid, bilordninger, parkerings-tilbud mm og reisene til og fra arbeid?

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger