Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Parkeringspolitikk og parkeringstilbud i Follo-kommunene

Parkeringspolitikk og parkeringstilbud i Follo-kommunene

Forfattere: Jan U Hanssen
Rapportnr: 778/2005
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0517-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Parkeringspolitikken omfatter en rekke elementer som kan påvirke bilbruken i Follo. Dette gjelder både for pendling og for lokal transport i de sju kommunene i regionen. For å styrke grunnlaget for en samordnet planlegging av arealbruk og transport er det laget en statusoversikt som spesielt tar opp omfanget av tilbudet og driften av dette i tettstedene. Rapporten bygger på informasjon gitt av kommunene. Gjeldende politikk går i hovedsak ut på å følge opp normer for parkeringsdekning knyttet til nybygg. Normene er til dels gamle. Det er i liten grad oppgitt at man ser parkering som et virkemiddel innenfor andre politikkområder. Ingen av kommunene har normer som krever at det settes av plass til sykkelparkering.Tilrettelegging for innfartsparkering har ikke vært ansett som et viktig kommunalt spørsmål. Rapporten peker på et behov for regional samordning av parkeringspolitikken. Rapporten finnes kun i elektronisk utgave

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger