Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Parkering i Sarpsborg. Grunnlag for avklaring av parkeringspolitikken

Parkering i Sarpsborg. Grunnlag for avklaring av parkeringspolitikken

Forfattere: Jan U Hanssen
Rapportnr: 1141/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1218-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Sarpsborg kommune arbeider med en revisjon av kommunedelplanen for sentrum. I dette inngår også en gjennomgang av byens parkeringspolitikk. Rapporten legger et grunnlag for å avklare hvilke tiltak kommunen kan benytte for å nå målsettinger om å begrense bilbruken. Registreringer viser at eksisterende parkeringstilbud i sentrum er svært godt, men at en stor andel av plassene er privat eid. En endret parkeringspolitikk må baseres på mer restriktive tiltak. Antall langtidsparkeringsplasser bør begrenses og det bør innføres boligsoneparkering. Kommunen bør også utarbeide nye, mer restriktive bestemmelser for parkering ved ny utbygging. Det er også nødvendig å utforme en parkeringspolitikk som omfatter hele kommunen. Dessuten må det etableres et forpliktende interkommunalt plansamarbeid om man skal unngå uønsket lokalisering av nye arbeidsplasser og handel.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger