Du er her

  • > Publikasjoner
  • > På rett vei: Er myndighetenes trafikksikkerhetsarbeid ekspertstyring og paternalisme?

På rett vei: Er myndighetenes trafikksikkerhetsarbeid ekspertstyring og paternalisme?

Forfattere: Beate Elvebakk, Ingeborg Storesund Hesjevoll, Tom Erik Julsrud
Rapportnr: 1491/2016
ISBN: 978-82-480-1734-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1716-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Store grupper av befolkningen har relativt stor forståelse for tunge inngrep innen trafikken av sikkerhetshensyn. Særlig ser det ut som om det er relativt liten motstand mot innføring av obligatorisk sikkerhetsutstyr. Aksepten for sikkerhetstiltak er større blant kvinner og blant eldre enn blant yngre menn, og det er en viss tendens til at de som plasserer seg på venstresiden politisk, aksepterer større inngrep enn dem som plasserer seg på høyresiden. Befolkningen aksepterer gjennomgående mer paternalisme og ekspertstyring i veitrafikken enn de gjør innenfor fritids- og helsesektoren. Det kan se ut som om befolkningen i større grad enn trafikksikkerhetseksperter ønsker å opprettholde muligheten til å utøve aktiviteter som er risikable, men som har en egenverdi for dem som utøver dem.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger