Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Overlevelse eller avvik? En modell for bilføreres atferd. Sluttrapport.

Overlevelse eller avvik? En modell for bilføreres atferd. Sluttrapport.

Forfattere: Truls Vaa
Rapportnr: 666/2003
ISBN: 82-480-0365-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer en samlet modell for bilføreres atferd utviklet gjennom SIP Føreratferdsmodeller som pågikk ved TØI fra 1998 - 2003. Modellen prøver å integrere ulike forhold som påvirker atferd i trafikken. Modellen bygger på tesen om at menneskets dypeste motiv er overlevelse, noe som forutsetter at organismem klarer å oppdage og håndtere farer i omgivelsene. I modellen skjer overvåking og reaksjon via en risikomonitor som bearbeider informasjon og tar beslutninger, noe som igjen influeres av personlighetstrekk, motiver og evne til samspill. Emosjoner og følelser spiller en nøkkelrolle i monitorens behandling av farer. Modellen trekker inn samspillet med omgivelsene og gir mulighet for å forstå hvordan organismens evne til å oppdage farer kan forstyrres av iboende og utenforliggende forhold. Rapporten gir også eksempler på bruk av modellen som grunnlag for utforming av trafikksikkerhetstiltak i praksis.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger