Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Overføring av gods fra veg til sjø og bane. Potensial, hindre og virkemidler

Overføring av gods fra veg til sjø og bane. Potensial, hindre og virkemidler

Forfattere: Olav Eidhammer, Inger Beate Hovi, Jardar Andersen, Ingar Kjetil Larsen
Rapportnr: 663/2003
ISBN: 82-480-0362-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Formålet med prosjektet har vært å analysere og drøfte problemstillinger knyttet til barrierer, hindre og tiltak for å oppnå et rasjonelt omfang av sjø- og banetransportene. Resultatene baserer seg på en litteraturstudie av nasjonale og internasjonale undersøkelser supplert med egne analyser, drøftinger og beregninger.De største hindrene for overføring av gods fra veg til sjø og bane er knyttet til manglende standardisering av lastbærere, mangel på standardisert informasjonsutveksling og manglende bruk av IKT i forbindelse med intermodale transporter. Potensialberegningene viser at: -Tiltak bør rettes direkte mot det transportmiddel en ønsker å påvirke. -Tiltak rettet mot markeder med transportavstander kortere enn 30 mil vil bare føre til økte kostnader for næringslivet. -En økning i de tidsavhengige kostnadene har tilnærmet samme effekt på vegtransport som en tilsvarende økning i transporttiden. -Omlastingskostnader knyttet til andre transportmidler enn lastebil må reduseres for å få overført gods fra veg til sjø og bane.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger