Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Organiseringen av kollektivtransporten i Drammensregionen

Organiseringen av kollektivtransporten i Drammensregionen

Forfattere: Heidi Renolen, Inger Spangen
Rapportnr: 1065/1997
Språk: Norwegian

I Drammensregionen har de ansatte innenfor ulike offentlige etater og selskaper som arbeider med kollektivtrafikk gode erfaringer med det etablerte samarbeidet gjennom NY GIV. Dette samarbeidet ønskes videreutviklet og TØI har vurdert alternative framtidige organisasjons-modeller for kollektivtransporten i regionen. Vi har skissert tre ulike hovedmodeller; en modell der drift og infrastruktur vurderes sammen, en annen modell der kollektivknutepunkter vurderes sammen med eiendomsutvikling og en tredje modell der kollektivtrafikken, både infrastruktur og drift, vurderes sammen med restriksjoner på biltrafikken. Disse tre modellene kan organiseres som et uformelt samarbeid, et aksjeselskap eller et ansvarlig selskap. Dersom eiendomsutvikling skal være en av organisasjonens oppgaver, anbefaler TØI at den organiseres som et aksjeselskap. Det er nødvendig dersom organisasjonen skal bli troverdig i forhold til private eiendomsutviklere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger