Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesens fem regioner. Sammendragsrapport.

Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesens fem regioner. Sammendragsrapport.

Forfattere: Silvia Johanne Olsen, Marika Kolbenstvedt, Inger-Anne Ravlum
Rapportnr: 832/2006
ISBN: 82-480-0632-8
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0633-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

På oppdrag av Vegdirektoratet har Transportøkonomisk institutt vurdert organiseringen av trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesens fem regioner. Studien viser at de fem regionene har organisert trafikksikkerhetsarbeidet sitt forskjellig og også at de beregnete resultatene av trafikksikkerhetsarbeidet er forskjellige i de fem regionene. Det ser ut til at i noen regioner er trafikksikkerhetshensyn bedre integrert i hele regionens tilnærmingsmåte og arbeid, mens i andre regioner defineres trafikksikkerhet som først og fremst å dreie seg om tiltak innen trafikant- og kjøretøyområdet eller tiltak og kampanjer overfor ulike trafikantgrupper. I de regionene hvor trafikksikkerhetsarbeid defineres bredere, oppnår man også bedre resultater i henhold til de effektberegningene som gjøres av etatens handlingsprogram. Formell organisering ser ut til å ha mindre betydning for gjennomføringen av trafikksikerhetsarbeidet. Denne rapporten er en sammendragsrapport som baserer seg på TØI- rapport nr 831/2006.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger