Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesens fem regioner

Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesens fem regioner

Forfattere: Silvia Johanne Olsen, Marika Kolbenstvedt, Inger-Anne Ravlum
Rapportnr: 831/2006
ISBN: 82-480-0629-8
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0630-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

På oppdrag av Vegdirektoratet har Transportøkonomisk institutt vurdert organiseringen av trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesens fem regioner. De fem regionene har organisert trafikksikkerhetsarbeidet sitt forskjellig. De beregnete resultatene av trafikksikkerhetsarbeidet varierer også mellom de fem regionene. I noen regioner er trafikksikkerhetshensyn godt integrert i hele regionens tilnærmingsmåte og arbeid. Men i andre regioner defineres arbeid for trafikksikkerhet til først og fremst å dreie seg om tiltak innen trafikant- og kjøretøyområdet eller kampanjer overfor ulike trafikantgrupper. I de regionene hvor trafikksikkerhetsarbeid defineres bredere, oppnår man også bedre resultater i henhold til de effektberegningene som gjøres av etatens handlingsprogram. Formell organisering ser ut til å ha liten betydning for gjennomføringen av trafikksikkerhetsarbeidet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger