Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Organisering av persontransport på jernbane i Europa: En kunnskapsoversikt

Organisering av persontransport på jernbane i Europa: En kunnskapsoversikt

Forfattere: Julie Runde Krogstad
Rapportnr: 1273/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1448-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Hensikten med prosjektet har vært å gi en oversikt over hvilken innvirkning konkurranse, organisering av infrastruktur og transport og regionalisering har på effektivitet i jernbanen i vesteuropeiske land. Oversikten er utarbeidet ved å kartlegge, analysere og drøfte tidligere studier, erfaringer og gå gjennom ekstern statistikk. Rapporten konkluderer med at 1) Regionalt ansvar for lokal jernbane kan gi sterkere eierskap og insentiver til å følge opp kvalitet, punktlighet og kostnader. (2) Uansett hvordan bestilleransvaret organiseres vil det være motsetninger mellom nasjonale og regionale hensyn. (3) Det bør i undersøkes nærmere hvilke koordineringsmekanismer som kan fungere best når det gjelder organisering av infrastruktur og transport. (4) Det er behov for mer kunnskap og statistikk for den norske regionale jernbanen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger