Du er her

Organisering av jernbanen i Norge

Forfattere: Christin Krohn, Silvia Johanne Olsen
Rapportnr: 1893/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1944-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I denne rapporten blir den nåværende organiser-ingen av jernbanen i Norge studert, med spesiell fokus på balansegangen mellom markedsorganiser¬ing og ulike former for markedssvikt. Vi ser også på organiseringen av jernbanesektoren i et utvalg av europeiske land, og andre sektorer med tilsvarende problemstillinger. Det ser ut til at jernbanesektoren mangler en aktør som ivaretar det overordnede ansvaret for at jernbane sammen med andre trans¬portformer leverer de tjenestene kundene ønsker. Med kun 4,7% av personreiser så er jernbanen i Norge et system som først og fremst har betydning i samspill med andre transportformer. Videre kan det synes som at konkurranseutsettingen har gitt nye måter å tilnærme seg vekst i antall reisende, men det er for tidlig å si noe om dette da de nye opera¬tørene har startet opp sine strekninger under pande-mien. De ansatte har beholdt sine arbeidsplasser med de samme lønns- og pensjonsbetingelsene som før konkurranseutsettingen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger