Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Oppmerkingstiltak for sykler i bykryss - internasjonale erfaringer og effektstudier

Oppmerkingstiltak for sykler i bykryss - internasjonale erfaringer og effektstudier

Forfattere: Michael Wøhlk Jæger Sørensen
Rapportnr: 1068/2010
ISBN: 978-82-480-1072-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1071-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Formålet har vært å sammenfatte utenlandske effektstudier av seks oppmerkingstiltak for sykler i bykryss og et for fotgjengere med hensyn til tiltakenes effekt på sikkerhet, trygghet, mobilitet, atferd og holdninger. Sammenfatningen inkluderer i alt 65 studier fra syv ulike land. Gjennomgangen viser at sykkelboks, tilbaketrukket stopplinje for biler og farget/spesiell oppmerking av sykkelfelt kan medvirke til å forbedre forholdene for syklistene og derfor bør benyttes i større omfang i bykryss i Norge enn tilfellet er i dag. Midtstilt sykkelfelt og spesiell gangfeltoppmerking vil sannsynligvis også ha en positiv effekt, og det anbefales derfor at disse tiltak i større grad prøves ut i Norge. Effekten av høyrestilt og venstrestilt sykkelfelt er ikke dokumentert i utenlandske studier.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger