Du er her

Oppgavefordeling i samferdselssektoren

Forfattere: Inger-Anne Ravlum, et.al.
Rapportnr: 804/2005
ISBN: 82-480-0571-2
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0572-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten drøfter oppgavefordelingen mellom ulike forvaltningsnivå innen vegsektoren, luftfarten, jernbanesektoren og innen kollektivtransporten for øvrig. Rapporten konkluderer med at ansvaret for infrastruktur på jernbane og for offentlig kjøp av jernbanetransport bør beholdes på statens hånd. Det samme gjelder ansvaret for flysikkerhet og flytekniske oppgaver samt offentlig kjøp av lufttransport. Også ansvaret for stamvegnettet bør ligge på nasjonalt nivå. For øvrig er det mulig, om ikke nødvendigvis ønskelig sett fra samferdselssektorens side, å delegere oppgaver fra staten til lavere forvaltningsnivå. For samferdselssektoren er kommunene et mer egnet nivå for delegering enn fylker eller regioner. De fleste kommunene er imidlertid så små i utstrekning at man risikerer store nettverksproblemer og naboregionproblemer. Transportutfordringene i storbyene må løses særskilt, uavhengig av hvordan man ellers vurderer oppgavefordelingen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger