Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006

Forfattere: Petter Dybedal
Rapportnr: 920/2007
ISBN: 978-82-480-0811-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0812-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

For 2006 er det beregnet et samlet turistkonsum (overnattende turister) i Østfold på om lag 1,5 milliarder kroner (eksklusive merverdiavgift), herav 442 mill kr i hotell- og restaurantsektoren, 482 mill kr i varehandel, 274 mill kr i transport og 309 mill kr i annen tjenesteyting. En beregnet produksjons-multiplikator på 1,37 gir drøyt 1,6 milliarder i direkte og indirekte produksjonsvirkninger, når vi definisjonsmessig regner bruttofortjenesten (ca 1/3 av varehandelsomsetningen) som produksjonsverdi. Sysselsettingsvirkningene av turistkonsumet utgjør om lag 2 400 arbeidsplasser, ca 2 prosent av sysselsettingen i fylket. Hytteturismen står for nær halvparten av alle overnattinger i fylket, men kun en firedel av turistkonsumet. Rapporten gir også tall på regionnivå (fem regioner) for overnattinger, konsum og direkte og indirekte produksjons- og sysselsettingsvirkninger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger