Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Økonomiske og administrative virkninger av å styrke ansattes rettigheter i kollektivtransport

Økonomiske og administrative virkninger av å styrke ansattes rettigheter i kollektivtransport

Forfattere: Oddgeir Osland, Merethe Dotterud Leiren
Rapportnr: 896/2007
ISBN: 978-82-480-0762-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0763-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I prosjektet utredes effektene av å innføre reglene om virksomhetsoverdragelse (VO) for operativt ansatte innen kollektivtransport ved anbudsoverdragelser. Vi finner at effektene er avhengig av arbeidsmarkedet, tariffsystemet, sertifiseringskrav, konkurranseforhold som hvor store etableringsbarrierene i markedet er og kjøps- og kontraktsformer etablert forut for anbudsoverdragelsen. Disse forholdene varierer mellom delsektorene; lokal busstransport, jernbane, t-bane, trikk, ferje, hurtigbåt og Kystruten. Vi argumenterer for at reglene for de ansatte styrker det individuelle stillingsvernet og de ansattes forhandlingsposisjon. For operatør medfører VO en begrenset bemanningspolitikk, fører til økte oppsigelseskostnader ved overbemanning, og innen sjøfart økte opplæringskostnader. Oppdragsgiver vil få økte administrasjonskostnader pga. innsamling av opplysninger for konkurransegrunnlaget. Dette vil utgjøre en marginal del av administrasjonskostnadene. Viktigere er økte kostnader pga. operatørs prising av eventuelle økte kostnader i tilbudet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger