Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Økonomisk kjøring som trafikksikkerhetstiltak: Før- og etter studie av tre bedrifter

Økonomisk kjøring som trafikksikkerhetstiltak: Før- og etter studie av tre bedrifter

Forfattere: Tor-Olav Nævestad
Rapportnr: 1813/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2336-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Studien undersøker trafikksikkerhetseffekter av økonomisk kjøring og flåtestyringssystem i tre bedrifter i to målinger med fire års mellomrom. Studien indikerer at tiltak for økonomisk kjøring generelt og flåtestyringssystem spesielt har god effekt på trafikksikkerhet. Ulykkesrisikoen i Bedrift B og C («eksperimentbedrifter») har gått ned, med hhv. 52 og 36 % i ettermålingene i 2018, og sikkerhetskulturen er forbedret. Intervjudataene støtter konklusjonen om lavere ulykkesrisiko. Vi konkluderer imidlertid med at organisatoriske sikkerhetstiltak har best effekt på trafikksikkerhet, fordi Bedrift A («kontrollbedrift») har et høyere trafikksikkerhetsnivå enn de to andre bedriftene (71 % lavere risiko i 2013 og 46 % lavere risiko i 2018). Denne bedriften har flere sikkerhetstiltak enn de to andre, særlig tiltak som går på systemnivå. Bedrift A har også andre rammebetingelser for sikkerhet, siden bedriften frakter farlig gods.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger