Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nyttekostnadsanalyser i transportsektoren: Rammeverk for beregningene

Nyttekostnadsanalyser i transportsektoren: Rammeverk for beregningene

Forfattere: Harald Minken, Hanne Samstad
Rapportnr: 798/2005
ISBN: 82-480-0559-3
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0560-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I forbindelse med revisjonen av vegvesenets veileder i konsekvensanalyse, Håndbok 140, ønsker man å utvide opplegget slik at det dekker transportmiddelovergripende analyser av bytransport. Denne rapporten beskriver rammeverket for slike analyser og inneholder et formelverk for beregningene. Opplegget bygger på den såkalte bruttometoden, der nytte og kostnadskontoer beregnes separat for fire sektorer (trafikanter, operatører, det offentlige og samfunnet for øvrig), og overføringer mellom sektorene føres eksplisitt. Siste utgave av Finansdepartementets regelverk på området (R-109/2005) er innarbeidet i opplegget.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger