Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nyttekostnadsanalyse i samferdselssektoren: Risikotillegget i kalkulasjonsrenta

Nyttekostnadsanalyse i samferdselssektoren: Risikotillegget i kalkulasjonsrenta

Forfattere: Harald Minken
Rapportnr: 796/2005
ISBN: 82-480-0555-0
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0556-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Finansdepartementet har gitt regler for kalkulasjonsrenta i rundskriv R-109/2005. Samferdselsdepartementet har bedt TØI om å utrede anvendelsen av disse reglene på transportområdet og komme med anbefalinger. Basert på en modell som tar hensyn til at samferdselsinfrastruktur ikke kan omsettes i noe marked, er vår anbefaling å bruke 4.5 % rente i alle samferdselsprosjekter unntatt prosjekter som angår luftfart og godstransport til sjøs, som bør ha 5 % rente. Eventuelt kan man justere ned renta med 0.5 % for å korrigere for at praksis i dag er å ikke justere opp enhetsprisene i analysene ved forventet framtidig inntektsøkning i samfunnet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger