Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nyttekostnadsanalyse av utbygging av Oslo havn og to alternative havneløsninger.

Nyttekostnadsanalyse av utbygging av Oslo havn og to alternative havneløsninger.

Forfattere: Inger Beate Hovi
Rapportnr: 407/1998
ISBN: 82-480-0066-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Oslo havnevesen har nylig lagt fram utviklingsplan for Oslo havn, perioden 2000 til 2020, hvor det fremmes forslag til løsning av kapasitetsproblemene for store enhetslaster i havna. Den foreliggende nyttekostnadsanalysen er utført på oppdrag fra Oslo havnevesen. Hensikten har vært å finne ut om forslaget i utviklingsplanen er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og sammenlikne det med to andre, alternative forslag til havneløsning. Beregningene viser at alle de tre havneprosjektene er samfunnsøkonomisk meget lønnsomme. Nåverdien for utbygging av Oslo havn er imidlertid nesten dobbelt så høy som for nest beste alternativ. Reduksjonen i de generaliserte transportkostnader alene er nok til at prosjektets nåverdi blir positiv, men også reduksjonen i de eksterne kostnader alene gir tilsvarende konklusjon. Vi har undersøkt hvordan brist på forutsetningene som beregningene bygger på vil endre konklusjonen. Rangeringen av prosjektene ble ikke endret da vi trakk inn maksimalt uheldig utfall av alle de usikre forhold. Det var imidlertid bare netto nåverdi for utbyggingen i Oslo havn som forble positiv etter at det var trukket inn brudd på alle forutsetningene. Konklusjonen er følgelig at utbyggingen av Oslo havn er et klart samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, og konklusjonen virker robust overfor de forutsetninger som beregningene har lagt til grunn.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger