Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nyttekostnadsanalyse av utbedring av Brønnøysundet

Nyttekostnadsanalyse av utbedring av Brønnøysundet

Forfattere: Knut Sandberg Eriksen
Rapportnr: 1025/1996
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele notatet

Den vedtatte utbedringen av Brønnøysundet vil føre til spart transporttid ved overgang fra ytre lei til indre lei, redusert ventetid ved at fartøy lettere kan passere hverandre og redusert antall ulykker. Denne nytte-kostnadsanalysen søker å tallfeste disse fordelene i forhold til investerings-kostnadene. Miljøvirkninger utenom redusert oljeutslipp er ikke tallfestet. Avhengig av hvilke forutsetninger som legges til grunn mht ulykkesreduksjon og overgang til indre lei, viser analysen en nyttekostnadsbrøk mellom 1,24 og 1,96. Det vil si at prosjektet trolig er lønnsomt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger