Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nyttekostnadsanalyse av å bedre seilingsleden gjennom Brevikstrømmen i Grenland havn

Nyttekostnadsanalyse av å bedre seilingsleden gjennom Brevikstrømmen i Grenland havn

Forfattere: Viggo Jean-Hansen
Rapportnr: 1185/2001
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele notatet

Det er laget en nyttekostnadsanalyse av å øke seilingsdyben gjennom Brevikstrømmen og rette ut dagens seilingsled. Prosjektet er i det mest aktuelle alternativet beregnet til en årlig kostnad på vel 7,6 mill kr. Dette inkluderer antatte mudringskostnader for to industrikaier (Vestre kai og Hovedkaia), men ikke Dybvannskaia. Totalkostnad for det alternativet som ønskes gjennomført, er 77,4 mill kr. Kostnadsanslaget for prosjektet inkluderer også det anbefalte samfunnsøkonomiske tillegget på 20 prosent av kapitalkostnadene og er regnet med 8 prosent rente. Den bedriftsøkonoimiske nytten av tiltaket for de to Hydrobedriftene (Hydro Agri og Hydro Polymers) vil alene gjøre at tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjennomføre. I tillegg vil det medføre reduksjon i forventede ulykkeskostnader for den øvrige skipstrafikken gjennom leden og sannsynligvis redusert bruk av taubåt for noe av skipstrafikken. Den beregnede nyttekostnadsbrøken for det mest aktuelle utbyggingsalternativet er beregnet til 2,93, som betyr at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt med god margin.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger