Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nytte-kostnadsanalyse som prioriteringsgrunnlag for infrastrukturinvesteringer i Nordland

Nytte-kostnadsanalyse som prioriteringsgrunnlag for infrastrukturinvesteringer i Nordland

Forfattere: Tom E Markussen, Hanne Samstad
Rapportnr: 527/2001
ISBN: 82-480-0210-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten dokumenterer en sensitivitetsanalyse av å ta med effekter for næringslivet og regionale effekter i nytte-kostnadsanalyser av veginvesteringsprosjekter i Nordland. Prosjektet er gjennomført ved en litteraturstudie og analyse av hvordan regionale effekter og effekter for næringslivet fanges opp i nytte-kostnadsanalyser. Resultatene viser at utbygging av transportinfrastruktur er et fordelings-/distriktspolitisk virkemiddel og at nyttekostnadsanalyse har en viss, men moderat innvirkning på prosjektvalget. De ulike nytte- og kostnadskomponentene tillegges ulik vekt av beslutningstakerne. Analysene viser at verken å ta med tidsverdier for gods, større trafikkvekst for tunge kjøretøyer enn lette kjøretøyer, nyskapt trafikk eller endringer i kalkulasjonsrenten hver for seg har noen effekt av betydning for lønnsomheten i de prosjektene vi har testet. Prioriteringsrekkefølgen mellom utbygningsalternativer kan imidlertid påvirkes. Ytterligere resultater viser at pålitelighet i transportene og tidsverdier for høgverdigods er relevante effekter som bør tas med i analysene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger