Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nytt kriterium for bosettingsmønster i inntektssystemet

Nytt kriterium for bosettingsmønster i inntektssystemet

Forfattere: Øystein Engebretsen
Rapportnr: 389/1998
ISBN: 82-480-0045-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Inntektssystemet for kommuner og fylkes-kommuner fordeler statlige rammetilskudd til kommunene gjennom utjevning av ufrivillige kostnadsulemper som bl a skyldes spredt bosetting. Formålet med prosjektet har vært å utvikle og teste nye indikatorer for bosettings-mønsteret. Det er utviklet indikatorer basert på soneinndeling av kommunene og måling av bosettings-spredningen innenfor disse sonene. Hver sone skal, når kommunen er stor nok, ha minst 2 000 bosatte. Tre indikatorer er anbefalt; gjennomsnittsavstand for alle bosatte i sonen til senterpunkt i sonen, gjennom-snittlig avstand fra hver grunnkrets til nærmeste nabokrets i samme sone og størrelsen på bosatt område i hver sone i forhold til antall bosatte. Dersom dagens indikator skiftes ut, vil det oppstå betydelige forskyvninger i rangeringen av kommunene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger