Du er her

Ny kollektivtransport på landsbygda

Forfattere: Edvin Frøysadal, Bård Norheim
Rapportnr: 478/2000
ISBN: 82-480-0151-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Rapporten gir en oppsummering av et forsøk med utvikling av kollektivtransport på landsbygda i Vest-Agder, basert på bestillingstransport, og sett i lys av liknende forsøk andre steder. Prosjektet er en av tiltakspakkene (prosj 10-037) i Samferdselsdepartementets Forsøksordning for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport. Det praktiske forsøket pågikk fra oktober 1997 og ut 1999. Hovedmålet har vært, ut fra en velferdsdimensjon, å utvikle rutetilbud som særlig dekker reisebehovene blant hjemmeboende eldre og blant barn/unge i forbindelse med fritidsaktiviteter. Omleggingen av ruter og betjeningsmåter førte til sterk økning i ruteproduksjon og antall passasjerer og betydelig reduksjon i bruttokostnader og tilskudd pr passasjer. God informasjon og enkel bestillingsordning var viktige forutsetninger. Det samlede erfaringsmaterialet fra Vest-Agder og andre forsøk gir grunnlag for å peke på fire viktige utfordringer for kollektivtransporten framover: - Markedseffektiv kollektivtransport - Kostnadseffektiv kollektivtransport - Dynamisk produktutvikling - Ansvarsdeling

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger