Du er her

  • > Publikasjoner
  • > NTM 5 - Den nasjonale persontransportmodellen - Versjon 5

NTM 5 - Den nasjonale persontransportmodellen - Versjon 5

Forfattere: Tom N Hamre
Rapportnr: 555/2002
ISBN: 82-480-0241-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

NTM 5 er en videreutvikling av modellene for lange personreiser (>100km) i NTM 4, og framstår uavhenging av NTM 4. Modellene er reformulert og estimert på ny RVU 97/98. Det er etablert oppdaterte transportnettverk (vegnett og kollektivtilbud i nettverksmodellen EMME/2) med en finere soneinndeling, samt nye sonedata. NTM 5 modellerer etterspørsel etter reiser mellom alle langdistanse par av 1428 soner, fordelt på reisemidlene bil, buss, båt, tog og fly.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger