Du er her

  • > Publikasjoner
  • > NOx - utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer. Utfordringer og muligheter frem mot 2025

NOx - utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer. Utfordringer og muligheter frem mot 2025

Forfattere: Rolf Hagman, Karl Idar Gjerstad, Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 1168/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1275-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Utslippet av helseskadelige gassen NO2 fra vegtrafikken har i motsetning til utslippet av eksospartikler, økt i de siste årene. Økningen skyldes i stor del den økende andelen av dieselbiler i kjøretøyparken. Det har vist seg at typegodkjenningstestene for nye dieselpersonbiler i liten grad klarer å fange opp utslippet i faktisk trafikk, særlig er avvikene store for bykjøring og i kulde. Våre utslippsberegninger for norske storbyer tilsier at utslippet av NO2 forventes å øke frem mot 2015, men at det så vil reduseres frem mot 2025. Selv om utslippet reduseres fra 2015, vil det fortsatt å kunne oppstå overskridelser av NO2 kravene i 2025. Det knyttes usikkerhet til i hvilken grad Euro 6/VI kjøretøyene som innfaser fra 2014 vil tilfredsstille Euro kravene også i virkelige bytrafikk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger