Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Norsk samferdsel mot togradersmålet - to scenarioer

Norwegian Transport Towards the Two-Degree Target: Two scenarios

Forfattere: Lasse Fridstrøm
Rapportnr: 1286/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1476-8
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

Ved å kombinere grunnprognosene i Nasjonal transportplan 2014-23 med et sett anslag over mulige forbedringer i transportmidlenes energieffektivitet og utslippsrater har vi beregnet et ’lavutslippsscenario’ for samferdselen i 2020, 2030, 2040 og 2050. Vi sammenlikner dette hypotetiske framtidsbildet med et ’referansescenario’ basert på gjeldende trender og kjente utviklingstrekk. Lavutslippsbanen forutsetter til dels drastiske forbedringer i utslippsratene. CO2-utslippet pr personkilometer er innen 2050 forutsatt å synke med 97 prosent for personbiler og med 74 prosent for fly. På godstransportsiden forutsettes 80 prosents utslippsreduksjon fra tunge kjøretøy og 35 prosents reduksjon fra skip, regnet per tonnkilometer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger