Du er her

Norsk kystfart - en kunnskapsoversikt

Forfattere: Torhild L. Barlaup
Rapportnr: 1099/1998
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele notatet

Formål med notatet har vært å presentere opplysninger om innenriks godstransport på sjø og å sette utviklingen av sjøtransporter i forhold til utviklingen i andre transportgrener. Arbeidet er i hovedsak gjennomført ved å systematisere og sammenstille statistikk og opplysninger fra offentlige kilder. Resultatene viser at fra 1980 til i dag har det vært en klar vridning fra sjø- og jernbanetransporter til vegtransporter. Sjøtransportene har redusert sin andel av transporterte mengder fra 13 prosent av godsmengdene i 1980 til 7 prosent i 1996. Med hensyn til innenlands godstransportarbeid hadde sjøtransportene i 1980 en markedsandel på 58 prosent og vegtransportene 32 prosent. I 1996 var sjøtransportenes andel redusert til 35 prosent mens vegtransportenes andel var økt til 55 prosent. Jernbanens andel har i denne perioden ligget stabilt på 9-10 prosent av transportarbeidet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger