Du er her

Noen transportøkonomiske emner

Forfattere: Harald Minken
Rapportnr: 1936/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1995-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten er en samling artikler om metodespørsmål i samfunnsøkonomisk analyse av transporttiltak. En av hensiktene med rapporten er å etablere regler for hvordan samfunns-økonomiske analyser i samferdselssektoren skal beregnes og rapporteres. Grunntrekkene i disse reglene er allerede godt etablert i Norge, men vi fremmer også forslag om å beregne virkninger vi ikke tar hensyn til i dag. En annen hensikt er å vise at skissemessige små modeller kan brukes til å trekke slutninger om hva som er ønskelig samferdselspolitikk. Disse modellene består i regelen bare av en aggregert etterspørselsfunksjon, en kostnadsfunksjon og en budsjettbetingelse.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger