Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Noen problemstillinger knyttet til estimering av transportmodeller

Noen problemstillinger knyttet til estimering av transportmodeller

Forfattere: Jens Rekdal, Tom N Hamre
Rapportnr: 1161/2000
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

I dette notatet tar vi opp noen sentrale problemstillinger knyttet til estimering av transportmodeller med såkalt logit-metodikk. Det første av tre felt som er studert er knyttet til konsekvenser av tilfeldige målefeil i variable som inngår i modellene. Vi har her vist at det kan oppstå alvorlige problemer når en variabel er beheftet med denne type feil, og at problemene ikke bare er knyttet til vedkommende parameterestimat, men også slår ut på parameterestimater for de andre variabler i modellen. Den andre problemstillingen som er studert er knyttet til et fenomen som betegnes heteroskedastisitet. Dette fenomen representerer et brudd på estimeringsforutsetningene for denne type modeller og vi har en hypotese om at slike brudd under visse omstendigheter kan forekomme spesielt i modeller som spenner over store avstander. Vi har undersøkt om problemet kan unngås ved ulike former for skalering av nyttefunksjonene i modellene, med lovende resultater. Til sist har vi sett litt mer konkret på problemer som er påpekt i Den nasjonale persontransportmodellen. De fleste av disse problemene, som er knyttet til formulering av variable, segmentering og modellstruktur, ser ut til å la seg løse ved tilstrekkelig ressursinnsats på analyse av data og modeller.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger