Du er her

  • > Publikasjoner
  • > NEMO Nettverksmodell for godstransport innen Norge og mellom Norge og utlandet. Versjon 2

NEMO Nettverksmodell for godstransport innen Norge og mellom Norge og utlandet. Versjon 2

Forfattere: Arild Vold, Inger Beate Hovi, Jardar Andersen, Olga Ivanova, Viggo Jean-Hansen
Rapportnr: 581/2002
ISBN: 82-480-0269-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Som en del av forberedelsene til analysearbeidet i forbindelse med Nasjonal Transportplan 2006 - 2015 (NTP) fikk TØI i oppdrag fra Tverretatlig arbeidsgruppe for transportanalyser å utvikle en ny versjon av NEMO. SINTEF har utført deler av arbeidet på oppdrag fra TØI. Den nye versjonen av NEMO representerer dagens transportvolumer av 11 varegrupper på lastebil, båt og tog mellom par av kommuner i det norske transportnettet og mellom kommuner i Norge og andre land for basisåret 1999. STAN brukes for å representere transportnettverket i Norge og mellom Norge og andre land for tidsrommet rundt år 2000. NEMO kan beregne kortsiktige virkninger av endrede transportkostnader, og i kombinasjon med Prognosemodellen for regionale og interregionale godstransporter, PINGO (Ivanova, Vold og Jean-Hansen, 2002), kan NEMO brukes for mer langsiktige basisprognoser og virkninger av tiltak.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger